VMH-congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’

Op 10 oktober 2018 heeft de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen het congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’ georganiseerd in Utrecht. Het congres ging over de versterking van de rol van de medezeggenschap in dit complexe dossier. Het congres richtte zich op iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap – student en medewerker – en al haar stakeholders. 

 

De flexibilisering van het onderwijs is van grote betekenis voor het hbo. Er zijn volop experimenten in het deeltijdonderwijs. Naast de onderwijsinhoudelijke veranderingen zal de flexibilisering ook invloed hebben op de werksituatie van docenten en op het opleidingstraject van studenten. In de komende jaren zal de flexibilisering ook doorwerking kunnen hebben voor het voltijd onderwijs.
De VMH vindt de flexibilisering een belangrijk thema voor de medezeggenschap. Hoe organiseer je het onderwijs zo dat de stem van alle betrokkenen, docent en student, gehoord wordt? Hoe kan co-creatie vorm krijgen? Hoe geeft je vorm aan een vruchtbare relatie medezeggenschap en zeggenschap? Informatie over de flexibilisering en kennisdeling is essentieel voor de medezeggenschap. Om samen met en van elkaar te leren heeft de VMH dit congres over de flexibilisering van het onderwijs in hogescholen georganiseerd.

Inhoudelijk overzicht van het congres. (20 minuten)

Alexander Rinnooy

Tijdens het congres heeft keynote speaker Alexander Rinnooy Kan een schets gegeven van de intenties van vier jaar geleden – toen het rapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ verscheen – tot heden.
Kijk hier naar de video van zijn presentatie.

Feite Hofman

In de inleiding van Feite Hofman werd het beleid van het ministerie van OCW op het terrein van flexibilisering naar voren gebracht.
Kijk hier naar de video van zijn presentatie.

Forumdiscussie

Er was een forumdiscussie met vertegenwoordigers van vier hogescholen waar met praktijkvoorbeelden en ervaringen de stand van zaken van de flexibilisering in de deeltijdopleidingen werd verwoord door de Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogescholen, NCOI Opleidingen en de Hogeschool Utrecht.
Lees meer en kijk hier naar een video van de discussie

Workshops

De deelnemers gingen daarna uiteen in vier workshops over: kwaliteitsborging, de nieuwe cao-hbo, moeten studenten gaan betalen voor hun studie? en hoe strategisch te opereren als medezeggenschap?

Paneldiscussie

Aansluitend was er een plenaire paneldiscussie over flexibilisering in de maatschappelijke context met
Jan Boersma (FNV Overheid),
Dirk Cornelissen (Vereniging Hogescholen),
Ton van Haperen (publicist),
Ria van ’t Klooster (NRTO),
Judith Tielen (Tweede Kamer VVD),
Luc Rullens (ISO).

Lees meer en kijk hier naar een video van de discussie

Joseph Kessels.

Het congres werd inhoudelijk samengevat, met aandachtspunten voor de medezeggenschap en afgesloten door de tweede keynote speaker Joseph Kessels.

 

Terugkijkend is het bestuur van de VMH bijzonder tevreden met het verloop van dit congres. Met 160 deelnemers is het congres een succes geworden. Inhoudelijk zijn er interessante uitspraken gedaan over de flexibilisering van het onderwijs in het hbo waar de medezeggenschap verder over kan denken en mee kan werken.

Interessante artikelen.

VMH-congres-Verslag-workshop-kwaliteitszorg.pdf
VMH-congres-Ria-van-t-Klooster-Compatibiliteitsmodus.pdf
VMH-congres Joseph Kessels – Reflectie.pdf
VMH-Congres HOP artikel.pdf
VMH-congres – Forumdiscussie stand van zaken.pdf
VMH-congres – Forumdiscussie Flexibilisering in de maatschappelijke context.pdf

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden