Congres 'Flexibilisering van het onderwijs'

De Vereniging Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) nodigt u van harte uit deel te nemen aan het eerste landelijke VMH-congres. Het congres staat in het teken van de versterking van de rol van de medezeggenschap in dit complexe dossier. Het congres richt zich op iedereen die betrokken is bij de medezeggenschap – student en medewerker – en al haar stakeholders.

Datum:

Tijd:   

Plaats:

 

VMH- congres ‘Flexibilisering van het onderwijs’

Woensdag 10 oktober 2018

13.00 – 17.00 uur

Vergadercentrum Domstad te Utrecht

Koningsbergerstraat 9

3531 AJ Utrecht

www.accommodatiedomstad.nl

 

U kunt zich hier aanmelden voor het congres. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

De flexibilisering van het onderwijs is van grote betekenis voor het hbo. In het deeltijdonderwijs wordt volop geëxperimenteerd. Naast de onderwijsinhoudelijke veranderingen heeft flexibilisering ook invloed hebben op de werksituatie van docenten en op het opleidingstraject van studenten. In de komende jaren zal de flexibilisering ook doorwerking kunnen hebben voor het voltijd onderwijs.

De Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen vindt flexibilisering in het hbo een belangrijk thema voor de medezeggenschap. Hoe organiseer je het onderwijs zo dat de stem van alle betrokkenen, docent en student, gehoord wordt? Hoe kan co-creatie vorm krijgen? Hoe geef je vorm aan een vruchtbare relatie medezeggenschap en zeggenschap? Informatie over en kennisdeling van de flexibilisering is essentieel voor goede medezeggenschap. Om samen met en van elkaar te leren organiseert de VMH dit congres over de flexibilisering van het onderwijs in hogescholen.

Het programma is als volgt.

12.30 – 13.00

 

Inloop en registratie

13.00 uur

Opening van het congres door Arie Rinzema, voorzitter VMH.

Toelichting op het thema van het congres door Ruud Duvekot, dagvoorzitter.

Inhoudelijke opening van het congres door Feite Hofman (directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering ministerie van OCW) over belang en intenties van OCW bij meer maatwerk in het deeltijd hbo.

Keynote speaker Alexander Rinnooy Kan reflecteert op de dynamiek in het veld sinds de presentatie van het adviesrapport in 2014: “Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen”. Op interactieve wijze gaat hij op zoek naar waar het hbo in het licht van dit rapport nu staat.

14.00 uur

Plenaire forumdiscussie met praktijkvoorbeelden en ervaringen tot dusver met de flexibilisering van het onderwijs in het hbo, met:

Inge Oudkerk Pool (Hogeschool van Amsterdam)

Margreeth Verbunt (Fontys Hogescholen)

Martine Pieters (NCOI)

Karin Vogelaar (Hogeschool Utrecht)

Discussieleider is Ruud Duvekot.

Richtinggevende vragen zijn:

·       – Het eigen waarom van flexibilisering?

·       – Hoe interne belanghebbenden te betrekken en te enthousiasmeren?

·       – Wat is de essentie van de aanpak binnen de instelling?

·       – Welke bouwstenen zijn relevant?

·       – Wat zijn de tegenvallers en belemmeringen?

15.00 uur

Parallelle workshops naar keuze.

1.    Kwaliteitsborging van flexibilisering.
Vele wegen leiden naar Rome, maar is Rome altijd Rome?
Een debat tussen Henri Ponds (NVAO), Patrick Leushuis (OCW), Gerrit Beunk en José Sagasser (LOEx). Gespreksleider is Ruud Duvekot.

2.    De nieuwe cao hbo
Een toelichting door Douwe-Dirk van der Zweep (AOb) over de onderwerpen die alle medewerkers en medezeggenschappers aangaan: hoe vorm te geven? Gespreksleider is Joost Assems (VMH).

3.    Moeten studenten betalen voor hun studie? Bekostiging van het deeltijdonderwijs en vraagfinanciering. De huidige bekostiging van het deeltijdonderwijs zal stoppen. Hoe zien de nieuwe geldstromen eruit? Gaat de zeggenschap over de financiering van instellingen naar studenten?
Een debat tussen Ria van ’t Klooster (NRTO), Nina de Winter (ISO), Maarten Heineman (LSVb), Tessa Bijvank (OCW) en Dick Sweitser (Saxion en VH).
Met gespreksleider Bas van Helmondt (VMH).

4.    Hoe strategisch te opereren als medezeggenschap in een complex onderwerp als flexibilisering, door Walter Gouw en Patrick Hüngens van MZ-services – trainingsexperts – die de does en don’ts doornemen van een pro-actieve medezeggenschap.

16.00 uur

Plenaire forumdiscussie over maatschappelijke wenselijkheden en de onvermijdelijkheid van een ‘leven lang leren’. Met:
Jan Boersma (FNV Overheid)

Désirée Majoor (HKU en Vereniging Hogescholen)

Ton van Haperen (lerarenopleider en publicist)

Ria van ‘t Klooster (NRTO)

Judith Tielen (VVD, Tweede Kamer)

Luc Rullens (ISO)

Discussieleider is Pieterjan van Delden (AEF).

16.45 uur

Joseph Kessels sluit het congres af met een reflectie op de onderwerpen die deze middag besproken zijn. Hij vat samen en blikt vooruit. Hij formuleert een boodschap aan:

·       – De medezeggenschap;

·       – De stakeholders van de medezeggenschap;

·       – De VMH in het bijzonder.

17.00 uur

 

Bij een borrel genieten we na van het congres.

Ook interessant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden