Nieuwsbrief VMH maart 2014

Nieuwsbrief VMH maart 2014

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor (leden van) medezeggenschapsraden die zijn aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenshapsraden van Hogescholen (VMH). De nieuwsbrief is ook online te lezen via: www.vmh-hbo.nl

Uitnodiging ALV en themamiddag 16 april 2014

Op 16 april is er een ALV van de VMH. Hierbij treft u de agenda voor deze vergadering aan:140328 -uitnodiging ALV en themamiddag 16apr14. Vergaderstukken worden afzonderlijk toegezonden.

Aansluitend aan de ALV is een themamiddag georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor voorzitters en leden van de Ondernemingsraad, Studentenraad of Medezeggenschapsraad van de hogescholen. De bijeenkomst is daarnaast ook voor alle andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij (mede)zeggenschap in het HBO.Tijdens de themamiddag bespreken we twee onderwerpen: (1) de verhouding centrale-decentrale medezeggenschap  Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek over dit onderwerp. (2) ontwikkelingen rondom het deeltijdonderwijs  Tijdens de themamiddag zullen we ideeën en standpunten uitwisselen en, waar mogelijk, komen met aanbevelingen richting Vereniging Hogescholen en politiek.

Aftredende bestuursleden

Bestuursleden van de VMH worden in principe voor 2 jaar benoemd. De reguliere termijn eindigt op 31 december 2015, maar soms zijn er redenen om eerder te stoppen. NIels Holswilder studeert af en Martin Spierings gaat met pensioen. Kandidaten kunnen zich melden voor een bestuursfunctie. Meer info bij theo de Wit (theo.dewit@han.nl) of de andere bestuursleden.

 Over (de)centrale medezeggenschap

Ter voorbereiding op de themamiddag van 16 april a.s. schreef het bestuur VMH een ‘flitsconsult’ uit waarin hij de twee volgende vragen aan de VMH-leden voorlegde. (1) Wat zijn positieve aspecten aan de wijze waarop centrale en decentrale raden binnen je hogeschool opereren? (2) Wat verdient in jouw ogen op dit terrein aanpassing om de medezeggenschap in je hogeschool te verbeteren? In de rapportage lees je de reacties op deze vragen. Ze kunnen dienen als voorbereiding op de themamiddag.Ter illustratie geeft Rob van den Boogaard, voorzitter van de CMR van Fontys, een inkijkje in de manier waarop centrale en decentrale zijn georganiseerd: Decentrale medezeggenschap Fontys

 Flexibel HBO voor werkenden

Na lang wachten heeft de commissie Rinnooy Kan deze week zijn rapport uitgebracht. Belangwekkende adviezen die, als ze worden opgevolgd, grote gevolgen zullen hebben voor het HBO.  Lees hier de integrale tekst van het rapport adviesrapport-flexibilisering-hoger-onderwijs en een aantal reacties uit de pers   De LSVb heeft een eigen deeltijdrapport uitgebracht. Ook de inhoud daarvan laten we hier niet onvermeld:Adviesrapport_LSVb_deeltijd

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft