Medezeggenschap hogescholen doet graag mee aan onderzoek Rekenkamer

Het hoger onderwijs heeft toegezegd om van 2015 t/m 2017 jaarlijks 200 miljoen extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Gebeurt dat ook? En investeren de instellingen in zaken waarvan een kwaliteitsverbetering valt te verwachten? De Algemene Rekenkamer gaat hier onderzoek naar doen. Ook onderzoekt deze kamer de mate waarin de medezeggenschapsraden instemmingsrecht hebben op de begroting. De Algemene Rekenkamer nodigt alle medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten uit om aan dit onderzoek deel te nemen.

 

De Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) is enthousiast over de experimentele aanpak van de Algemene Rekenkamer om de medezeggenschap bij het onderzoek te betrekken. De VMH is in het verleden kritisch geweest als het gaat om de stelselwijziging van studiefinanciering. De toezegging was dat de gelden die vrijvallen door deze wijziging volledig ten goede zouden komen aan studenten door deze in te zetten voor een betere onderwijskwaliteit. De medezeggenschap zal dan ook kritisch zijn bij het onderzoek naar de effecten van deze aanpak. Daarom is de VMH blij dat zij de gelegenheid heeft gekregen om aan dit onderzoek bij te dragen. Daarmee wordt ook recht gedaan aan het streven van de regering om de medezeggenschap meer in haar kracht te zetten.

 

De VMH zou graag zien dat ook de werkgevers in het hoger onderwijs dit experiment van de Algemene Rekenkamer een warm hart toe dragen. Dit is echter niet het geval. De werkgeverskoepels willen er vooralsnog niet aan meewerken. De VMH betreurt het dat de werkgevers in het hoger onderwijs zo krampachtig reageren op deze experimentele aanpak. Iedereen in onderwijsland heeft de mond vol van het meer in positie brengen van de medezeggenschap. Als puntje bij paaltje komt, zou een meer autonoom functionerende medezeggenschap opeens ‘gekleurde’ informatie genereren. Is hier sprake van koudwatervrees???

 

De Algemene Rekenkamer wil het over een andere boeg gooien. De VMH benadert de medezeggenschapsraden of deze gevolg geven aan de vraag van de Algemene Rekenkamer om inhoudelijk te participeren. Vooral studenten zullen zeer geïnteresseerd zijn in wat er met het door hen ingeleverde geld gebeurt.

De VMH kan zich voorstellen dat Raden dit najaar hun instemming met de begroting onder andere laten afhangen van de medewerking van Colleges van Besturen aan dit onderzoek van de Algemene Rekenkamer waarbij de medezeggenschap zo nadrukkelijk betrokken is.

Ook interresant

ALV 19 januari 2022

De volgende Algemene Ledenvergadering van de VMH is op 19 januari 2022. De ALV wordt gehouden met Teams en is van 19.00 tot 21.00 uur.

VMH en LOVUM

In november 2021 hebben de VMH en LOVUM contact met elkaar gehad.Zowel de VMH als LOVUM vinden dat de organisatie te weinig betrokken wordt door

HBO Medezeggenschap

HBO Medezeggenschap is de opvolger van SOM van de LSVb. Er zijn nu nieuwe bestuursleden van HBO Medezeggenschap namelijk Benjamin Velge en Espoir Gatumba, waarmee