Good governance bij hogescholen kan alleen met verstevigde rol medezeggenschap

Persbericht naar aanleiding van de ALV van 23 april 2013:

23 april is er een algemene ledenvergadering geweest van de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen.

De vertegenwoordigers van vele grote hogescholen in Nederland delen de bezorgdheid van de Minister met betrekking tot diverse incidenten bij onderwijsinstellingen, helaas ook in het hoger onderwijs. Het valt op dat het daarbij gaat om het ontbreken van goed toezicht op het bestuur. Verbetering van Governance juichen wij toe. De VMH is van mening dat versteviging van de positie van de medezeggenschapsraden hiervoor nodig is. Het zou goed zijn als de Minister en de Tweede Kamer ook hier aandacht aan geven.

Zo wil de VMH graag dat het mogelijk is dat de MR meer zonder aanwezigheid van het College van Bestuur kan spreken met de Raad van Toezicht (RvT). Verder zouden we het goed vinden als er en vanuit de studentengeleding en vanuit de personeelsgeleding een lid voor de Raad van Toezicht kan worden voorgedragen. Daardoor worden de mogelijkheden versterkt om de interne controle (door de MR) beter te verbinden met de toezichthoudende functie van de Raad van Toezicht.

Omdat het vaak gaat om grote ingewikkelde Hogescholen met diverse problematiek (huisvesting, onderwijskwaliteit, organisatie) is het goed dat de RvT en de MR beter hun toezichts- en controleagenda afstemmen. Om de rol van de MR verder te versterken zouden in de WHW facilitering en instemmingsrechten beter geregeld kunnen worden.

We doen een beroep op Minister, Tweede Kamer en Vereniging van Hogescholen om zich hiervoor in te zetten.

Ook interresant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Aanleiding is de onderwijsvernieuwing die vorig jaar bij Fontys Hogeschool heeft