Algemene Ledenvergadering 18 juni 2018

[html ]

De algemene ledenvergadering gehouden op maandag 18 juni 2018 van 16.00-19.00 uur zijn we bij de Vereniging Hogescholen (VH) geweest. Wij waren dus te gast bij de werkgeverskoepel.

Deze ALV bestaat altijd uit twee delen, een inhoudelijk deel over een actueel onderwerp in de medezeggenschap en een huishoudelijk deel waar verenigingsstukken worden besproken. De leden zijn welkom bij beide gedeeltes en als niet-lid kunt u het inhoudelijke gedeelte bijwonen. Er is mogelijkheid om na het eerste deel lid te worden en vervolgens aan te schuiven bij het inhoudelijke gedeelte.

Wij denken voor u een buitengewoon interessant inhoudelijk programma te hebben verzorgd. Eerst gingen we in gesprek met de partijen die de uitgangspunten voor het maken van de prestatieafspraken gezamenlijk hebben vastgesteld: ministerie OCW, VH/VSNU, LSVb/ISO. Deze partijen hebben uitgelegd hoe de prestatieafspraken tot stand zijn gekomen, de rol van de medezeggenschap bij het maken van decentrale kwaliteitsafspraken binnen de diverse instellingen door middel van de zes thema’s (intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, onderwijsdifferentiatie, passende en goede onderwijsfaciliteiten en verdere professionalisering van docenten). Ook is tijdens dit gesprek toegelicht hoe de toetsing, de beoordeling en de evaluatie van de kwaliteitsafspraken plaats zullen vinden. Als laatst hebben de partijen uitgesproken over de realisatie van een ‘loket’ voor vragen over de inhoud en het proces van de kwaliteitsafspraken op decentraal niveau. 

Tijdens het tweede gedeelte van het inhoudelijke programma werden we bijgepraat door vakbondsvertegenwoordiger over de achtergronden van de nieuwe hbo-cao en de implicaties daarvan voor de medezeggenschap op het gebied van werkdruk, het inwerktraject, de flexibele schil van het personeelsbestand en de contractvormen. Een aantal cao-afspraken betekenen extra taken en bevoegdheden voor de medezeggenschap. Omdat deze taken direct de rol en facilitering van de medezeggenschap raken, is er aan Zestor in samenwerking met de VMH gevraagd om onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoefte van de medezeggenschap in hbo-instellingen. Op dit moment wordt het advies van Zestor en de VMH over de uitbreiding van facilitering in tijd, financiële mogelijkheden en professionalisering van de medezeggenschapsraden in de cao-tafel besproken. Tevens kregen we toelichting over de overige punten van het principeakkoord cao-hbo 2018-2020, zoals: de noodzaak naar het herijken van de functiewaardering en loongebouw, professionalisering en duurzame inzetbaarheid, de looptijd en de salarisontwikkeling en de technische verbeteringen.

Na de inhoudelijk gedeelte van de ALV zijn we verder met de huishoudelijke gedeelte van de vergadering gegaan. Het bestuur legde uit waar ze de laatste maanden zich bezig zijn gehouden.  Inmiddels is het bestuur in gesprek met de VH over de facilitering van de VMH als landelijke medezeggenschapskoepel. Dat we aan de VH-tafel zitten, is mede te danken aan de grote ledenrespons op onze petitie. Daarnaast heeft het bestuur de banden met Zestor aangehaald in het kader van professionalisering. Ook is het bestuur in gesprek met de directeur hoger onderwijs van het ministerie en de vakbonden. Binnenkort gaat het bestuur overleggen we met het LOVUM-bestuur (de tegenhanger van de VMH voor de universiteiten) over mogelijke samenwerking. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de VMH na al dit voorwerk op korte termijn structurele formatieruimte krijgt, zodat de slagkracht blijvend kan worden vergroot. Daarmee kan de medezeggenschap veel eerder dan nu het geval is aanhaken bij – en input leveren voor – landelijke afspraken binnen het hbo.

De notulen van het inhoudelijk gedeelte kunt nu als lid van de VMH vinden op de intranet van de VMH: https://leden.vmh-hbo.nl/inloggen/

Relevante stukken: 

– Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/convenanten/2018/04/09/sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018/sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018.pdf

– Principeakkoord cao-hbo 2018-2020

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/public/uploads/2018/06/20180322principeakkoordcao-hbo2018-2020-1.pdf

[/html]

Ook interessant

Kennissessie onderwijsvernieuwing

Op 15 mei – voorafgaand aan de ALV – is een kennissessie over onderwijsvernieuwing. Mark Smit, lector bij de Hogeschool Rotterdam zal een inleiding houden