Zoals jullie weten, wordt onze algemene ledenvergadering gehouden op maandag 20 mei, van 17.00-20.00 uur op de locatie Domstad, Utrecht. Dit belooft een bijzondere vergadering te worden. Het voortbestaan van onze vereniging is namelijk helaas in het geding, nu het de bestuursleden tot op heden niet gelukt is om structurele facilitering van de VMH toegezegd te krijgen, en nu er – door verschillende oorzaken – een leegloop van het bestuur dreigt.

 Inmiddels heeft het gesprek met minister van Engelshoven plaatsgevonden. Zij toont begrip voor de faciliteringsvraag, maar vindt dat het niet past bij de bestuurlijke verhoudingen om als overheid een medezeggenschapskoepel voor medewerkers en studenten te gaan financieren. De minister vindt dat financiering van de VMH geregeld moet worden in het krachtenveld bestuur–medezeggenschap. Zij heeft toegezegd deze week hierover in gesprek te gaan met Maurice Limmen, de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH). Volgende week zullen wij als VMH-bestuur dhr. Limmen benaderen met de vraag wat de uitkomst is geweest van dit gesprek. In elk geval weten we dit vóór de komende algemene ledenvergadering van 20 mei. Vooralsnog zijn de verwachtingen van het bestuur niet hooggespannen.

 Onze twee studenten-leden hebben zich terug moeten trekken uit het bestuur. Linda Sinkeldam is inmiddels als afgestudeerde aan het werk, en Ginna Buitrago verblijft lange tijd in het buitenland. Arie Rinzema (de voorzitter) en Joost Ansems (gewoon bestuurslid) hebben aangegeven te zullen stoppen met hun bestuurswerk als er geen afdoende facilitering komt. De facto zouden er dan maar twee bestuursleden overblijven: Taco Graafsma en Theo Cats.

 Het bestuur wil daarom op 20 mei (naast de reguliere vergaderpunten) nadrukkelijk met de leden van gedachten wisselen over het voortbestaan van de VMH als medezeggenschapskoepel.

Daarbij kunnen in elk geval de volgende drie scenario’s worden besproken.

 Scenario 1

Er komt geen toezegging voor afdoende financiering door de VH (inzet van de VMH is 50 cent per student). Twee bestuursleden gaan stoppen. Er is bij de ALV van 20 mei onvoldoende animo onder de aanwezige leden om de vacante bestuursfuncties te gaan bezetten of daarvoor actief te gaan werven bij hun achterban. Het besluit tot opheffing wordt voorgelegd en aangenomen met minimaal twee derde meerderheid. De eerstvolgende algemene ledenvergadering in oktober wordt de feitelijke opheffingsvergadering, waarin afspraken worden gemaakt over de verdere afhandeling. Eind december dit jaar komt dan de laatste algemene ledenvergadering ter controle van de uitvoering van de gemaakte afspraken en definitieve beëindiging van de VMH.

 Scenario 2

Er komt geen toezegging voor afdoende financiering door de VH. Twee bestuursleden gaan stoppen. Er blijkt bij de ALV van 20 mei voldoende animo onder de aanwezige leden om de vacante bestuursfuncties te gaan bezetten of daarvoor actief te gaan werven bij hun achterban. Blijken er in september toch te weinig kandidaten te zijn voor het bestuur, dan wordt de algemene ledenvergadering van oktober de feitelijke opheffingsvergadering, waarin afspraken worden gemaakt over de verdere afhandeling. Eind december dit jaar komt dan de laatste algemene ledenvergadering ter controle van de uitvoering van de gemaakte afspraken en definitieve beëindiging van de VMH. Blijken er in september wel voldoende kandidaten te zijn voor de vacante bestuursfuncties, dan vinden bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering in oktober de verkiezingen voor de nieuwe bestuursleden plaats.

 Scenario 3

Er komt wel een toezegging voor afdoende financiering door de VH. Er zijn drie vacatures voor studenten-bestuursleden. Als er voldoende animo onder de aanwezige leden is om de vacante bestuursfuncties te gaan bezetten of daarvoor te gaan werven, kan de VMH gewoon doorgaan. Is dat niet zo, dan kan met minimaal twee derde meerderheid worden besloten tot andere statuten, waarin wordt vastgelegd dat de VMH alleen de medezeggenschapskoepel is van de medewerkers (en mogelijk ook deeltijdstudenten). Wordt dit besluit genomen, dan kan de VMH onder die nieuwe vlag door. Zo niet, dan zal het besluit tot opheffing net als in scenario 1 worden voorgelegd.

 Het bestuur hoopt en verwacht dat alle aangesloten leden vertegenwoordigd zullen zijn bij deze cruciale algemene ledenvergadering van 20 mei.

 Met vriendelijke groeten,

 Arie Rinzema

Voorzitter VMH