Werner Eussen

Voorzitter
Voorzitter van de Centrale Medezeggenschap van Zuyd Hogeschool. Daar tevens werkzaam als projectmanager. Voor mij is de VMH de

spreekbuis van de medewerkers van hogescholen. Ook in het strategisch programma 2020-2024 heeft de VMH de focus verlegt naar de medewerkers. Dit biedt enerzijds een duidelijke afbakening en maakt het mogelijk om met studentenorganisaties samen te werken. En anderzijds kan de VMH door het aanbrengen van deze focus zich beter bij haar leden en stakeholders profileren.

Als VMH-bestuur zijn we de gesprekspartner voor de landelijke organisaties zoals Zestor, vakbonden, Vereniging van Hogescholen, ISO, LSVb, Lovum etc. Maar ook van OC&W en de politiek.

Medezeggenschap voor hogescholen krijgt een gezicht door de VMH.

Theo Cats
Penningmeester

Mijn naam is Theo Cats. Ik ben penningmeester van de VMH. Tot zomer 2019 was ik lid van de CMR van Fontys,
waar ik als docent werkte bij de Hogeschool ICT. Daar was mijn belangrijkste taak secretaris van de examencommissie.

Inmiddels ben ik met pensioen. Aan de TU Eindhoven geef ik nog wel instructie in Logica en Verzamelingenleer. Ik ben verslááfd aan (logische) puzzels.

Ik heb drie dochters en een zoon. Sinds kort ben ik de trotse opa van een kleinzoon.


Gerlof Donga
Algemeen bestuurslid

Als medewerker zet ik mij in voor de medezeggenschap binnen de Hogeschool van Amsterdam. Ik vind dat professionele medezeggenschap een landelijk platform verdiend. De VMH richt zich op het ondersteunen van de medezeggenschap bij de aangesloten instellingen. Zonder een landelijk platform wordt vooral de stem van de medewerker in het HBO op landelijk niveau niet gehoord. De VMH wil die stem zichtbaar maken. Door in gesprek te gaan daarover met het Ministerie van OC & W, de landelijke politieke partijen en ook organisaties als de VH, de vakbonden, Zestor, de studentenorganisaties waaronder ISO en LSVb en onze zusterorganisatie LOVUM. Door medeschapsorganen te ondersteunen bij de instellingen. Door gezamenlijk te overleggen en informatie uit te wisselen. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

Taco Graafsma
Secretaris
Nieuwsgierigheid, van elkaar leren, betere medezeggenschapper worden.
gesprekspartner worden van de VH, omdat daar steeds meer besloten wordt dat hogeschoolbesturen klakkeloos overnemen.

Hans Schrijen
Ambtelijk secretaris
De VMH komt op voor de centrale medezeggenschapsraden van

hogescholen. De VMH verzamelt kennis over de medezeggenschap en deelt die kennis met de aangesloten leden. De focus van de VMH ligt op het behartigen van de belangen van de medewerkers.