Besluitvorming over coronatoegangsbewijs in het Hoger Onderwijs

De Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) is bezorgd naar aanleiding

van berichtgeving over een wetsvoorstel dat invoering van een coronatoegangsbewijs voor

het onderwijs mogelijk moet maken zonder dat dit wordt voorgelegd aan de

medezeggenschap. Wij zijn verbaasd dat het kabinet hiermee ingaat tegen de wens van de

Kamer om instemming van de medezeggenschap vast onderdeel te laten zijn van

besluitvorming over het verplichten van bewijzen voor toegang tot fysiek onderwijs.[1][2]

Als geen ander zijn leden van de medezeggenschap bij hogescholen zich bewust van de zorgen

die leven bij zowel personeel als studenten over de mogelijkheid een coronabesmetting op

te lopen door onderwijs te geven of te volgen. Maar we zijn ons evenzeer bewust van het

belang van fysiek onderwijs voor de overdracht van kennis en uitwisseling van idee├źn

enerzijds en het mentale welbevinden van studenten en personeel anderzijds. Daarnaast zijn

wij goed op de hoogte van de extra werkdruk die het switchen tussen online en fysiek

onderwijs met zich meebrengt, laat staan het combineren van beide omdat een deel van de

studenten thuis onderwijs volgt en een deel in de collegezaal.

Wij roepen de leden van de Tweede Kamer daarom op hier niet mee in te stemmen, maar de

medezeggenschap zijn rol te laten vervullen in de besluitvorming over een maatregel met

zulke verstrekkende gevolgen voor studenten en personeel in het hoger onderwijs als de

invoering van het coronatoegangsbewijs. Immers, zoals ook gesteld in het betreffende

amendement: dat dient alleen het doel als daar ook daadwerkelijk draagvlak voor is.

Met vriendelijke groet,

Werner Eussen

Voorzitter de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Voorzitter CMR Zuyd Hogeschool