PROGRAMMA VHM 2020-2024

Onderstaand programma zal de agenda van de VMH de komende vier jaar gaan bepalen. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen kan de focus verschuiven c.q. aangepast worden.

FOCUS VMH
De VMH is er voor iedereen die lid is van een medezeggenschapsorgaan binnen een hogeschool. Zo-wel voor studenten als personeel. De focus van de VMH ligt echter op het behartigen van de belan-gen van de medewerkers. Studenten zijn al zeer goed georganiseerd door de diverse organen zoals het ISO en de LSVb.
Door het aanbrengen van deze focus kan de VMH zich veel beter en sterker profileren ten opzichte van haar stakeholders. Hoe dit zal plaatsvinden wordt hieronder verder bij de betreffende stakehol-der uitgewerkt. Door de VMH te positioneren als vertegenwoordiger van alle medezeggenschapsor-ganen (CMR en deelraden) binnen hogescholen zal er een breder draagvlak ontstaan voor de VMH binnen de hogescholen. Zeker nu het aantal deelmedezeggenschapsraden is toegenomen door de recente structuurwijzigingen binnen hogescholen.

CONTACT MET LEDEN
Contacten met de leden zullen intensiever plaatsvinden. Twee keer per jaar zal er door de VMH een congres worden georganiseerd waarbij thema’s behandeld gaan worden die vanuit de leden zijn aan-gedragen. Verdere uitwerking hiervan zie onder congressen. Verder zal er ook twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden, waarbij alle leden van medezeggenschapsorganen van de aangesloten hogescholen welkom zijn. Als derde punt zal een delegatie van het bestuur van de VMH bezoeken afleggen bij de hogescholen van de aangesloten leden en tijdens een CMR-verga-dering aanschuiven om de vragen en punten op te halen waar de CMR mee zit. Deze bezoeken kun-nen ook plaatsvinden op uitnodiging van de betreffende CMR.

VAKBONDEN EN CAO HBO
De VMH vraagt via haar leden welke items zij belangrijk vinden om in de cao te worden opgenomen. Vanuit deze inventarisatie zal de VMH de vakbonden benaderen en hen deze inventarisatie toelich-ten en duidelijk maken dat dit de wensen zijn van het personeel dat voor de hogescholen werkt. Een adequate vergoeding voor leden van een academieraad en leden van de CMR moet een wezenlijk on-derdeel van de cao zijn. Tevens moet de vergoeding voor de leden van het VMH-bestuur verankerd worden in de cao-HBO.

FINANCIERING VMH
Het goed functioneren van de VMH is afhankelijk van een faire en passende financiering. Daar waar studenten, via hun studentenorganisatie op een goede en faire manier worden gefinancierd en de Vereniging van Hogescholen een financiering vanuit de aangesloten hogescholen krijgt van 10 euro per student, is de financiering van de VMH zeer armoedig. Een financiering enerzijds vanuit het mi-nisterie van OC&W en anderzijds vanuit de hogescholen is niet meer dan reëel. Vanuit het ministerie van OC&W verwacht de VMH een jaarlijks bedrag te ontvangen van 25.000 euro. De hogescholen betalen, in lijn met de bijdrage aan de VH, een bedrag van 5 euro per medewerker. Op deze manier be-schikt de VMH over een jaarlijks budget van ruim 250.000 euro en kan er serieus werk worden ver-zet. Hogescholen hebben er alle baat bij dat de medezeggenschap goed georganiseerd is. En vooral ook dat de medezeggenschap hogeschool overstijgend ook goed samenwerkt. Best practices kunnen op deze manier uitgewisseld worden. Hogescholen die medezeggenschap belangrijk vinden zullen graag een bijdrage per medewerker aan de VMH voldoen.

ONDERSTEUNING AAN LEDEN
Leden kunnen voor diverse zaken bij de VMH terecht. Op de eerste plaats voor een consult. Is er een vraag met betrekking tot medezeggenschap, dan staat het bestuur c.q. het secretariaat (eventueel via de leden) garant voor de beantwoording van de vraag. Op de tweede plaats zal de VMH opleidin-gen gaan aanbieden voor medezeggenschapsorganen binnen hogescholen. Al dan niet in samenwer-king met studentenorganisaties, Zestor en de vakbonden. Maar niet alleen aan de medezeggen-schaporganen. Ook de managementteams van hogescholen kunnen gebruik maken van dit aanbod. Op deze manier wordt medezeggenschap goed verankerd in de bedrijfsvoering van een hogeschool. Iedere werkgever heeft baat bij een goed werkend medezeggenschapsorgaan. Op de derde plaats zal de VMH in kaart brengen welke problematieken er binnen hogescholen spelen en op basis van best practices bij andere hogescholen advies geven, of hogescholen met elkaar verbinden om problema-tieken samen op te lossen. De VMH is de intermediair die vanuit zijn positie een overview heeft wat er allemaal speelt bij hogescholen en snel kan schakelen om hiermee medezeggenschapsorganen te helpen met hun problematiek.

CONGRESSEN
Jaarlijks organiseert de VMH een congres in het voorjaar en een congres in het najaar voor haar le-den. De onderwerpen van deze congressen worden enerzijds door de leden zelf bepaald en ander-zijds vanuit het bestuur van de VMH ingevuld. Onderwerpen kunnen zijn: werkdruk, sociale veiligheid binnen het HBO, de cao-HBO, de strategienota van het ministerie OC&W, laatste ontwikkelingen op het gebied van masters, lectoraten, organisatie van het onderwijs, takenplaten, jaarroosters, werktij-denregeling, lesroosters, vakantiespreiding, DI-uren, inrichting van ondersteuning en staven, de rol van HR binnen het HBO, etc. etc.

MINISTERIE OC&W
Vanuit het ministerie van onderwijs wordt het beleid vastgelegd voor de komende jaren. De minister wordt hierbij gevoed door de VH, het LSVb, ISO, VSNU, NTRO, VNO/NCW en MKB-NL. De VMH ont-breekt in dit rijtje. Dit is een slechte zaak. De VMH is bij uitstek het orgaan om mee om de tafel te zit-ten omdat de leden van de VMH exact weten wat er in het primaire proces binnen het HBO speelt. Ze werken er iedere dag in, en weten waar de knelpunten liggen. Streven van de VMH is driemaande-lijks aan de tafel te zitten bij de minister, de eerste stappen zijn hiervoor inmiddels gezet, en ander-zijds om een duurzame financiering vanuit het ministerie zeker te stellen. In de WHW is de medezeg-genschap helder en duidelijk geregeld. Dan zal er ook een overkoepelende organisatie voor de mede-zeggenschap gefaciliteerd en gefinancierd moeten worden vanuit OC&W.

VERENIGING HOGESCHOLEN
De VH is een adviesorgaan voor de werkgevers en staat redelijk ver af van de dagelijkse praktijk waar medewerkers en studenten mee geconfronteerd worden. Vanuit de VMH zal er een driemaandelijks overleg tussen de VMH en de VH geïnitieerd worden, waarbij de agendapunten door beide partijen kunnen worden aangedragen en het voorzitterschap van deze vergadering bij toerbeurt zal plaatsvin-den. Het beter begrijpen van elkaar en gezamenlijk optrekken met betrekking tot de adviezen die vanuit de VH aan de werkgevers worden gegeven is het doel van de VMH. Werkgevers zien de VH als hun instrument. De VH opereert echter niet op het vlak waar de VMH en haar leden opereert. Door vooraf vanuit de VH de VMH te betrekken bij adviezen en beleidswijzigingen voorkomt de VH en de aangesloten werkgevers dat binnen de hogescholen de medezeggenschap “nee” zal zeggen tegen bepaalde zaken.

NSE
De Nationale Studenten Enquête is al jarenlang een doorn in het oog van veel medewerkers binnen het HBO. Niet als instrument. Het is goed om studenten een mening te vragen met betrekking tot de opleiding die zij volgen. Maar anderzijds wel omdat de validiteit van de enquête zeer discutabel is en omdat de objectiviteit van de gegevens niet traceerbaar is. De VMH wil heel graag meewerken om te komen tot een set van vragen, aangevuld met gegevens van met ministerie van OC&W, die betrouw-baar, valide en representatief zijn, en die objectief een oordeel geven over een opleiding. Hierdoor wordt de werkdruk die ontstaat bij docenten, naar aanleiding van de resultaten van de NSE, een stuk verminderd.

ISO, LSVb, ZESTOR, LOVUM, BON
Studenten zijn al uitstekend op landelijk niveau georganiseerd en worden ook op een eerlijke manier gefinancierd. Studentenvakbonden hebben directe lijnen met het ministerie en de minister. Omdat de scope van de VMH altijd op twee gedachten heeft gehinkt, we zijn er voor studenten en mede-werkers, werd de VMH gezien als een concurrent van de studentenorganisaties. Vanuit de nieuwe focus zal dit niet meer het geval zijn. Studentenorganisaties en VMH hebben een gezamenlijk belang en zijn niet meer elkaars concurrent. De focus van de VMH ligt bij de medewerkers van hogescholen. Een intensiever samenwerking en het formuleren van gemeenschappelijke doelen zal het gevolg zijn van de nieuwe focus van de VMH. Gezamenlijk kunnen er activiteiten worden ontplooid voor zowel studenten als medewerkers. Het jaar 2020 zal gebruikt worden om te komen tot een zulke samen-werking. De jaren daarna zullen in het teken staan van gezamenlijke acties en activiteiten.