De ALV was op donderdag 28 november van 16.00 tot 19.00 uur in vergadercentrum Domstad in Utrecht. Het programma van de ALV is als volgt.
Introductie: Welkom en opening

Inhoudelijk programma
Programma VMH 2020-2024
Het eerste deel van de vergadering is het inhoudelijk programma.
We willen daar het meerjarige beleid van de VMH voor de komende vier jaar bespreken en met de leden bediscussiëren. We willen ook graag de visie en standpunten van landelijke collega-organisaties bij de discussie betrekken. We hebben daarvoor vertegenwoordigers uitgenodigd van de AOb, het ISO, de LSVb en het LOVUM.
De notitie ‘Programma VMH 2020-2024’ wordt op hoofdthema’s toegelicht door het VMH-bestuur.
De vertegenwoordiger van de AOb, ISO, LSVb en LOVUM geven elk in vijf minuten hun visie en mening over het Programma VMH 2020-2024.
Daarna is er discussie met de aanwezigen over het programma.

Huishoudelijk gedeelte

 1. Vaststellen agenda
 2. Verslag ALV van 20 mei 2019
 3. Ingekomen en verzonden stukken
 4. Mededelingen
 5. Bestuur VMH en de keuze van de kandidaatsbestuursleden. Kandidaatsbestuurslid zijn: Werner Eussen (Zuyd Hogeschool en Gerlof Donga (Hogeschool van Amsterdam)
 6. Financieel overzicht 2018 en decharge penningmeester
 7. Begroting 2020
 8. Brief aan de betreffende hogescholen om het VMH-bestuurslid te financieren voor 0,2 FTE
 9. Congressen 2020 Aan welke thema’s hebben de leden behoefte?
 10. CAO 2020-2022, input: wat moet in de cao komen vanuit de VMH?
 11. Rondvraag
 12. Sluiting